PM för 10MILA 2009
PM är uppdaterat 8 april pga felaktiga tider i herrbudkavlen

>> Länk till PDF-fil för utskrift


Tävlings-PM och övrig information 
(Svenska Orienteringsförbundets tävlingsregler och bestämmelser, 7.2.3 Tävlande är skyldig 
att ta del av arrangörens PM). 

Resor och transporter 

Samlingsplats/Arena (TC) 
Arena Äktaboden, 5 km Ö Ljungbyhed. Sväng av från E4 vid Östra Ljungby, avfart nr 68. Följ 
sedan väg 13 mot Höör. I Ljungbyhed vägvisning mot Riseberga. Även vägvisning i 
korsningen rv 21/väg 108 i Hyllstofta för trafik österifrån. Trafik söderifrån väg 108 mot 
Ljungbyhed. Vägvisning i Ljungbyhed/Spången, därefter 4 km till infart mot Skånegrus. 
Trafik-/vägkarta läggs ut på hemsidan den 6 april. Inga husvagnar kommer att släppas in 
på parkeringen. Dessa hänvisas till Activus i Ljungbyhed. 


Parkering 
Parkering av personbilar sker på anvisad plats 1500 - 1800 m från Arenan. Bil med släp (ej 
husvagn) samt husbilar parkerar på anvisade platser. Avstånd till Arenan 1800 - 2000 m. 
Bussparkering sker på anvisad plats. Avstånd till Arenan 1800 - 2000 m. P-avgift buss: 600 
SEK/plats. Bussar, som enbart ska släppa av passagerare och sen lämna området, kommer 
att placeras längre bort på söndagen om ingen parkeringsbiljett betalats. Detta p g a 
platsbrist. 

Transport av material in på Arenan kan ske fram till kl 1200 fredag 17 april. Efter kl 1200 och 
fram till kl 2000 kan material lastas av ca 300 m från Arenan. Viss transporthjälp av material 
in till Arenan finns vid parkeringen från kl 0700. 
Ingen ”framkörning av persontransport” är tillåten oavsett tidpunkt, hänvisning till 
parkeringen. 

OBSERVERA. NI SOM HAR HUSVAGN PARKERAR PÅ ACTIVUS-OMRÅDET I 
LJUNGBYHED. INGA HUSVAGNAR VID ÄKTABODEN. 

Busslinje 
Ringlinje från Ljungbyhed och Perstorp till Arenan i Äktaboden under hela dygnet. Av- och 
påstigning ca 300 m från Arenan. Tider, se www.10mila.se/2009/. Bussbiljetten kostar 60 
SEK och gäller obegränsat antal resor. Biljetten kan förköpas via anmälningsformuläret på 
www.10mila.se/2009/ eller på plats. 


Boende och förtäring 

Eldning 
Inom området med vindskydd är eldning med öppen låga förbjuden. 

Brandsläckare 
Inom tält- och vindskyddsområden finns brandsläckare utplacerade och markerade med 
skylt. Deltagare och publik skall vid ankomsten förvissa sig om var närmaste brandsläckare 
finns placerad. 

Servering 
På Arenan kommer välsorterade marketenterier att upprättas. All varm mat kommer att 
serveras i restaurangtältet. 
Öppettider marka: Fredag: 1300-2100, Lördag: 0800-2400 Söndag: 0000-1500 
Öppettider restaurang: Lördag: 1100-2400 Söndag: 0000-1300 
Frukost 30 SEK: Gröt eller fil, flingor, smörgås, juice 

Lunch/middag 60 SEK: Lasagne, Pasta med köttfärssås, Pytt i panna, kall Pastasallad 
med kyckling. Måltidsdryck, sallad, smör och bröd ingår. Tävlingscentrum 

Passeringar och anvisningar på Arenan 
Publik, deltagare och ledare får endast vistas på anvisade ytor och måste respektera 
förbudsskyltar, avspärrningar och anvisningar från funktionärerna. Överträdelse kan komma 
att medföra diskvalificering av berörda lag. 

Toaletter 
Finns utplacerade inom Arenan. Även handikappanpassade toaletter finns att tillgå. 

Vatten 
Tappställen för vatten finns på skyltade ställen. 

Städning/Renhållning 
Det är allas ansvar att städa efter sig på Arenan. Följ anvisningarna på sopsorteringsställen. 

Radiosändare 
Egen radiosändare (kommunikationsradio) får inte användas på och i anslutning till Arenan, 
då det kan störa tävlingsledningens radio- och teletrafik. 


Tävlingsbestämmelser 

Tävlingsregler 
Svenska Orienteringsförbundets tävlingsregler och bestämmelser gäller för tävlingen. 

Ljusförhållanden 
Lördag: solen går ned 20.18 Söndag: Solen går upp 05.52. 

Stämplingssystem 
Stämplingssystemet Sport Ident (SI-pinnar) användes. Lag som hyr SI-pinnar kvitterar ut 
dessa på tävlingsexpeditionen. På sträcka 4 och 10 i herrklassen måste SI-card 6 
användas. Även SI card 9 kan användas. 

Lagsammansättning 
Senast onsdagen den 15 april 2009 kl. 20.00 på anmälningsformulär som finns på 
www.10mila.se . Löparens namn och nummer på egen SI-pinne skall anges. Anmäld SI-pinne 
får användas en gång under hela tävlingen och måste användas på anmäld sträcka. 
Lagledarens mobilnummer skall anges på anmälningsformuläret. Förändring av 
lagsammansättning efter onsdagen den 15 april klockan 20.00 är inte möjlig förutom vid 
sjukdom etc. och då mot en kontant avgift på 100 kronor per lag i tävlingsexpeditionen. Se 
avsnitt Reserv för detaljer. Tävlande får endast delta i ett lag under tävlingen om inte 
dispensansökan har beviljats, se www.10mila.se. SI-pinnar får endast användas en gång. 

Lagkuvert 
Utlämnas i Informationen från fredag 17 april 1500-2100 och på lördag 18 april kl 0800-2200. 
Lag som inte betalt samtliga avgifter till arrangören måste betala dessa innan lagkuvert 
lämnas ut. Lagkuvert innehåller nummerlappar, startlista samt kartbiljetter. 

Kavlebank Ungdom – damer – herrar 
Löpare som saknar plats i klubblag i ungdomsbudkavlen, damstafetten och herrstafetten, har 
möjlighet att anmäla sig till en ”Budkavlebank” i Informationen under fredagen 1500-2100 
och lördagen 0800-1030. Tävlingsreglerna om s.k. kombinationslag (tävlingsreglerna 6.3.1) 
tillämpas. 

Reserv 
Reserv får sättas in vid sjukdom och disponeringen av anmälda löpare får då förändras. 
Ändring skall anmälas till tävlingsexpeditionen snarast möjligt dock senast tre timmar före 
respektive start för individen. Tävlingsexpeditionen är öppen fredag 1500-2100 och på lördag 
från 0800 till tävlingens slut. Alla lagförändringar är förenade med en avgift på 100 SEK 
kontant. Tidigare anmäld SI-pinne skall ovillkorligen användas på anmäld sträcka. 

Startposition 
Startpositionen vid årets tävling motsvaras av placeringen vid 10MILA 2008 för de 100 första 
ungdomslagen och de 150 första dam- och herrlagen. Undantag är markerade med * i 
startlistan. 

Terrängbeskrivning 
Ungdomarna erbjuds på sina fyra sträckor på ganska lättorienterat område, där inslaget till 
stor del är gammal odlingsmark, med ett väl sammanhängande stig- och stenmursnät. 
Området domineras av granskog av varierande ålder, där tydliga beståndsgränser fungerar 
utmärkt som ledstänger. 

Den Öppna stafetten avgörs i samma område som ungdomsstafetten. 

Damstafetten börjar i ett lite mer vildmarksbetonat område med ganska flacka höjdpartier, 
som till stor del domineras av storstammig granskog och underbara bokskogspartier med 
god sikt. Banorna avslutas i lite tätare terräng. 

Herrstafetten bjuds på utmaning i fyra terrängtyper. Stora flacka höjdpartier, gammal 
odlingsmark, snårskog, samt för de längre banorna härlig bokskog, med riklig kurvbild. 

Karta 
I herrstafetten kommer sträckorna 1, 2, 4 (långa natten) och sträcka 10 att ha skala 1:15 000. 
Kartskalan i övriga klasser 1:10 000. Ekvidistans 5 meter. Offsettryckt. Kartorna ritade 
2008/2009. Symboler enligt IOF:s normer. Kontrollbeskrivningarna är tryckta på kartan. 
Lokala karttecken: O (grönt) = utmärkande träd; X (grönt) = stor rotvälta eller stubbe; X 
(brunt) = jordkällare; X (svart) = koja;  (grönt) = stor rishög 

Förbjudna områden 
All tomtmark är förbjuden mark. Förbjudna områden i övrigt är streckmarkerade på 
tävlingskartan och är omarkerade respektive markerade med blå-gul snitsel i terrängen. 

Avspärrade områden 
Avspärrade områden får inte beträdas. Områden som är avspärrade är tävlingsområde. 
Överträdelse medför diskvalificering av laget. Tillträde till Arenan får endast ske på av 
arrangören hänvisade stigar och vägar. 

Kontroller 
Kontroller är utmärkta med orange/vit skärm samt med reflexstav. På varje kontroll finns 
minst två stämplingsenheter med cirka 1 meter mellan varje enhet. Kontrollenhetens 
kodsiffra finns markerad med svart text på vit bakgrund. Höjden på kontrollställningarna är 
cirka 80 cm. Kontrollringens centrum på kartan motsvarar skärmens/reflexens placering i 
terrängen. Vissa kontroller är bemannade med funktionärer eller besöks av media under 
tävlingen. Fasta och rörliga tv-team finns i tävlingsområdet. 

Stämplingsbekräftelse 
Vid stämpling med SI-pinne är det löparens ansvar att försäkra sig om att ljus- och/eller 
ljudsignal erhålls från kontrollenheten som bekräftelse på att stämpling gjorts. 

Tävlandes ansvar 
Det är den tävlandes ansvar att känna till våra tävlingsregler (se TR 7.1.1 Tävlandes ansvar). 
Bristande kännedom fritar inte någon från eventuell påföljd. Vid elektronisk stämpling ska 
den tävlande vid varje kontroll se till att en registrering av kontrollbesöket utförs. Nedan 
beskrivs hur stämpling med stämplingssystemet Sportident utförs. 

Bakgrund 
Sportident stämplingssystem har funnits på marknaden sedan 1998 och används idag på 
många av de största tävlingarna i världen. Det används på både individuella tävlingar och 
stafetter. Det specifika för Sportident är att systemet ger en bekräftelse i form av en ljud- och 
ljussignal när stämpling har skett. Ljudsignalen består av ett pip medan ljussignalen består 
av en röd blinkande lampa. Bekräftelsen indikerar att kodsiffran och tiden verkligen har 
lagrats i löparbrickan, dvs. den elektroniska stämplingsenheten (basenheten) kontrollerar att 
stämplingen är korrekt lagrad innan löparen får bekräftelsen. Om man inte ser bekräftelsen, 
kan det innebära att stämplingen inte finns registrerad och man riskerar att bli ”ej godkänd”. I 
stressiga situationer, speciellt på stafetter, när det kan vara trängsel vid kontrollen och där 
det finns flera kontrollstationer vid samma kontroll, är det viktigt att kontrollera att ljussignalen 
(den röda lampan) blinkar. Ljudsignalen (pipet) kan i dessa situationer komma från en station 
i närheten. 

Så här fungerar registreringen tekniskt 
När brickan sätts i hålet läser först den elektroniska stämplingsenheten (basenheten) av 
bricknumret och sparar numret i sitt minne. Därefter överförs kodsiffra och tid till brickans 
minne samt till basenhetens minne. I nästa steg läses brickans minne av och jämförs med 
minnet i basenheten. Detta görs flera gånger och om informationen som överförs fram och 
tillbaka är lika varje gång ges en bekräftelse. Om brickan dras upp innan bekräftelsen finns 
risk för att kodsiffra och tid inte har hunnit skrivas fullständigt till brickans minne, vilket medför 
att registrering i brickan därmed uteblir. 

Nummerlapp 
Skall bäras synligt på bröstet av alla löpare. Reklam får inte vikas in eller på annat sätt göras 
oläsligt. Säkerhetsnålar finns inte i klubbkuverten. I nödfall finns det att köpa i marketenteriet. 

Kontroll av klädsel 
I samband med insläpp i Start-/Växlingsfållor görs klädselkontroll. Löparen ansvarar själv för 
att klädseln är korrekt. Klädsel som inte uppfyller Tävlingsreglerna kan medföra uteslutning 
ur tävlingen. 


Baninformation och växlingstider 

Öppen    Start: 10.45         
    Mål: ca 12.10 Omstart: 13.30       
Sträcka  Gaffling  Svårighetsgrad  Längd (km)  Kartskala  Löptid Växl. tid 
1 Ja Orange 4,5 1:10 000 32 11.17
2 Nej Gul  3,0 1:10 000 21 11.38
3 Ja Orange 4,5 1:10 000 32 12.10
             
             
Ungdom   Start: 12:30         
    Mål: ca 14.22 Omstart: 15.30      
Sträcka  Gaffling  Svårighetsgrad  Längd (km)  Kartskala  Löptid Växl. tid 
1 Ja Orange 4,5 1:10 000 27 12.57
2 Nej Gul 3,0 1:10 000 20 13.17
3 Ja Orange 4,5 1:10 000 28 13.45
4 Nej Violett 6,0 1:10 000 37 14.22
             
             
Damer    Start: 13:45         
Mål: ca 17.42  Omstart: 18.45 
Sträcka  Gaffling  Svårighetsgrad  Längd (km)  Kartskala  Löptid Växl. tid 
1 Ja 7,5 1:10 000 50 14.35 
2 Ja 7,5 1:10 000 50 15.25
3 Nej 5,0 1:10 000 35 16.00 
4 Ja 7,5 1:10 000 50 16.50
5 Ja 9,5 / 7,5 1) 1:10 000 62 / 49 17.52
1) Förkortad banlängd för de lag som går ut i omstart
Herrar Start: 21.30 
Mål: ca 08.05 Omstart: 09.00 
Sträcka  Gaffling  Typ  Längd (km)  Kartskala  Löptid Växl. tid 
1 Ja Natt 13,0  1:15 000 78 22.48
2 Ja Natt 13,0  1:15 000 78 00.06 
3 Ja Natt 7,0 1:10 000 43 00.49 
4 Nej Natt 18,0 1:15 000 108 02.37 
5 Ja Natt 7,0 1:10 000 43 03.20 
6 Ja Natt 10,0 1:10 000 60 04.20
7 Ja Natt 10,0 1:10 000 60 05.20 
8 Ja Natt/Gryning 6,0 1:10 000 35 05.55
9 Ja Gryning/Dag 6,0 1:10 000 35 06.30
10  Ja  Dag  16,3 / 10,9 1)  1:15 000  95 / 63  08.05
1) Förkortad banlängd för de lag som går ut i omstart  
             
             


Tracking med GPS-sändning 
Det blir obligatoriskt att bära GPS-sändare för löpare i 20 lag på damernas sträcka 5 och på 
herrarnas sträcka 2, 4, 7 och 10. Tävlingsledningen beslutar senast 1 timme före aktuell 
sträckas start vilka lag som skall bära sändare. Om lag nekar till att bära sändare, utesluts 
laget omedelbart ur tävlingen. 

GPS-enhet hämtas ut vid växlingsfållan 20 minuter före start. Personal hjälper löparen att 
sätta på utrustningen. Denna skall omedelbart återlämnas efter genomförd sträcka. 

Vätska 
Vätska i form av vatten och energidryck (Maxim) finns på de längre banorna. Omfattningen 
framgår av kontrollbeskrivningen och markering på tävlingskartan. 

Start 
Öppna stafetten: 10.45 
Ungdomsstafetten: 12.30 
Damstafetten: 13.45 
Herrstafetten: 21.30 

Ingång till starten utmärkt på Arenan. Insläpp till startplatsen sker 10 minuter före angiven 
start. I samband med insläpp sker klädselkontroll. 

Spikskor får inte användas. 

Löpare ansvarar för att tömning och kontroll av SI-pinne sker vid inpassering till startplatsen. 

Efter inpassering till startområdet får löparen inte lämna startplatsen. Fem (5) minuter före 
start skall löparen vara uppställd vid sin karta med nummer motsvarande lagets 
startnummer. 

Start sker med startskott. 

Information i fållor 
Ovanför respektive fålla visas fortlöpande antalet lag som växlat på aktuell sträcka. 
Tävlingstiden kommer att visas på storbildskärmen.

Växlande löpare 
Löparen ansvarar för att rätt SI-pinne används och att tömning och kontroll sker vid 
inpassering till växlingsområdet. 

I samband med insläpp sker klädselkontroll. Löpare med klädsel som inte uppfyller 
tävlingsreglernas krav släpps inte in i växlingsområdet och måste åtgärda felaktighet innan 
tillträde medges. 

Växling 
Inkommande löpare springer in i rätt fålla markerad med sträckans nummer. Stämplar vid 
växlingsstationen vid mållinjen. Utebliven stämpling vid växlingsstationen innebär 
diskvalificering. 

Karta lämnas till funktionär och kartan för nästa sträcka erhålls vid växlingsplanket där 
växling sker till nästa löpare. Inkommande löpare går därefter till stationen för avläsning av 
SI-pinne. (Utcheckning). 

Målgång 
Placering avgörs av måldomare vid passering av mållinjen. Löparen stämplar därefter i 
målstationen som står några meter efter mållinjen. Kartan lämnas till funktionär. 
Löparen går därefter till stationen för avläsning av SI-pinne. (Utcheckning). 

Ej Godkänd 
Lag som registrerats som EJ GODKÄNT får besked om detta vid utcheckningen samt på 
resultattavlan snarast möjligt efter växling. 
Laget får dock fortsätta tävlingen utom tävlan. Lagledare/löpare som vill föra talan mot ett ej 
godkänt lopp vänder sig till Tävlingsexpeditionen. 
Lag som befinner sig bland de främsta på kommande sträckor kommer att kvarhållas av 
funktionärer vid kartplanket tills det gått 25 minuter efter ledande lag. Detta för att inte laget 
skall påverka utgången av tävlingen. 

Omstart 
Öppna stafetten: 13.30 
Ungdomsstafetten: 15.30 
Damstafetten: 18.45 (sistasträckan avkortad för omstartande lag) 
Herrstafetten: 09.00 (sistasträckan avkortad för omstartande lag) 
Växlingsfållan stängs 20 minuter före ovanstående tider. 
Omstartande löpare måste springa den sträcka som angavs vid laganmälan. De lag som 
deltar i omstarten placeras i resultatlistan efter de lag som fullföljt tävlingen utan medverkan i 
omstarten. 

Lag som utgått eller tidigare diskvalificerats får delta i omstarten. 
Löparen ansvarar för att rätt SI-pinne används och tömning och kontroll av SI-pinne sker vid 
inpassering till växlingsområdet. 

Maxtid 
Maxtiden för löpare som deltar i omstarten är 3 timmar i Herrstafetten och 2 timmar i övriga 
budkavlar. OBS att sista sträckan i dam- och herrstafetten är avkortad för omstartande lag. 
Löparen går direkt i mål vid varvningen på dessa sträckor. 

Löpare som inte fullföljt 
Löpare som utgått eller på annat sätt inte passerat målet och avläsningen måste gå till 
utcheckningen för avläsning av SI-pinne. Löparen kommer annars att registreras som ”Kvar i 
skogen” och ett onödigt eftersök startas. 

Omklädning 
Varmdusch utomhus. Avstånd Arena - dusch 300 m. 

Överdragskläder 
Överdragskläder hanteras av löparna själva. Borttappad utrustning etc. kan efterfrågas i 
Informationen under tävlingsdygnet. Efter tävlingen finns förteckning på utrustning som 
tillvaratagits på www.10mila.se. Tillvaratagen utrustning kan återfås fram till 15 juni 2009. 

Viltrapportering 
Rapport om i första hand klövvilt anmäls till Tävlingsexpeditionen. 

Budkavle 
Under tävlingen utgör tävlingskartan budkavle. Sista sträckans löpare får vid målgång en 
budkavle med årets budskap. Segrande lag läser upp budskapet i högtalaren. 

Resultatservice 
Preliminära resultat anslås fortlöpande på resultattavlan på Arenan samt på www.10mila.se. 
Officiell slutresultatlista publiceras på www.10mila.se 

Prisceremoni 
Prisceremoni genomförs på prisutdelningspodiet vid tidpunkter enligt nedan 
Ungdomsstafetten: 18.00 
Öppna Stafetten: 18.20 
Damstafetten: 19.00 
Herrstafetten: 10.00 

Nya Kartor 
Utdelning av tävlingskartor sker för alla klasser i Informationen tidigast efter omstart i 
Herrstafetten och fram till kl 1300. Utlämning sker endast mot uppvisande av kartbiljett (finns 
i klubbkuvertet). 

Lag som lämnat tävlingen innan kartor lämnas ut kan få sina kartor per post mot en avgift av 
50 SEK. Adressuppgift och betalning lämnas i Informationen. 

Sjukvård 
Funktionärer som finns i tävlingsterrängen är utrustade med första förband och i vissa fall 
med kommunikationsradio. 

Under tävlingen finns bemannade sjukvårdsplatser i tävlingsområdet, markerade på 
tävlingskartan. Dessutom finns tillgång till terrängfordon. 
På Arenan finns en större sjukvårdsplats för behandling av skador som uppkommit under 
tävlingsdygnet, bemannad med läkare och sjuksköterskor. 

Sponsortävlingen 
Tävlingen ingår i den Öppna stafetten. 

Media 
Pressansvarig 
Ulla Olsson, 0705 51 06 99 

Radiosändningar 
Radio 10MILA sänder under hela sändningen på FM. Frekvensen kommer att anges på 
plats.

Det speakerljudet kommer även att sändas över internet. Mer information om det på www.10mila.se

Speaker/Storbilds-TV 
Tävlingen kommer att direktsändas på Storbilds-TV på Arenan. Speaker är Per Forsberg 

Webb-TV/TV-sändning 
Årets 10MILA direktsänds på Webb-TV från ca kl. 11.00 på lördagen till ca kl. 10.00 på 
söndagen. Sändning är avgiftsbelagd. Kostnad: 60 SEK. 

Köpet ger tillgång till en kod som används för att se sändningen. Koden är personlig - dock 
inte knuten till en viss IP-adress eller dator. Det vill säga det går bra att använda samma kod 
på flera olika ställen och datorer, dock inte samtidigt. 

10MILAs målsättning med Webb-TV är att visa huvudsändningen, en släpande kamera och 
GPS-trackingen under hela 10MILA-dygnet. Med huvudsändningen menas den produktion 
som visas på storbildskärmen på tävlingscentrum. Den släpande kameran kommer att följa 
ett större djup på tävlingen, i vissa fall ligga kvar längre vid passerkontrollerna och i andra fall 
visa löparna som passerar mål. Den släpande kameran produceras separat för att på ett bra 
sätt följa lagen bakom täten. GPS-trackingen kommer att visa löparnas position på 
tävlingskartan under de sträckor där GPS-utrustningen används - se avsnitt "Tracking med 
GPS-sändning" för detaljer om det. Användaren av Webb-TV kan växla mellan dessa tre 
sändningar under hela tävlingen. Ljudet för samtliga tre bildsignaler är speakerljudet. 

Sändningen hittas på www.10mila.se under rubriken "Webb-TV". Köpet av koden kommer att 
kunna göras någon dag innan själva sändningen startar eller under tävlingsdygnet när du vill 
titta på Webb-TV. 

10MILA kommer att återbetala hela beloppet minus transaktionsavgifter om ingen sändning 
kan ses mindre än 50 % av den totala sändningstiden (ca 25 timmar). 10MILA frånskriver sig 
all återbetalning om felet kan klassas som ett s.k. "force majeure". 

10MILA kommer inte att ge tillgång till Webb-TV på arenan då den bandbredd som skulle 
behövas för detta inte finnas att tillgå. 

Vi kommer att sända speakerljudet separat för de lyssnare/tittare som inte kan se Webb-TV. 
Speakerljudet är en gratistjänst men har bara möjlighet för ett begränsat antal lyssnare. 

TV4 Sport kommer att sända lördag kl 17 – 18 samt söndag kl 07 – 09. 

Övrigt 

Växlingskurs 
På Arenan går det att betala med svenska kronor och euro. Växlingskursen är satt 1:10, dvs 
att 1 euro motsvarar 10 SEK. Uttagsautomater finns i Ljungbyhed, Klippan och Perstorp. 

Reklam och försäljning 
Reklam får inte sättas upp eller spridas inom Arenan utan tillstånd av tävlingsledningen. 
Detta gäller även alla former av försäljning. Försäljare som utan tillstånd finns på området 
kommer att avvisas. 

Sportförsäljning 
Försäljning av sport- och fritidsutrustning sker på Arenan genom Intersport. 

Öppettider 
Lördag: 0800-2400 
Söndag: Jour 0000-0600, öppet 0600-1300 

Kontrollanter 
Tävlingskontrollanter: Fred Strömsten / Jan-Eric Nelking 
Bankontrollanter: Lars Roos / Ingela Ekelöv 

Tävlingsledning 
Tävlingsledare: Roland Nilsson 0706 44 57 90 
Administrativ chef: Sven-Eric Ericson 0730 70 22 45 
Banläggare: Roine Schölin 0708 64 66 03 
Ekonomiledare: Thure Månsson 0706 25 80 78 

Krisgrupp 
Susanne Burström 0709 81 80 24 
Annika Westerlund 0739 77 45 39


 

Page loaded 91095 times

 

Huvudsponsor 10MILA 2009
Petzl
 
10 MILA 2009 samarbetar med
Perstorp Kommun
Klippans Kommun
Maxim
Einar Dahls Byggnads AB
Activus
Spring Cup
Gustafsborg
Sjuttio3an
Perstorp Golfklubb
Perstorp scoutkår
 
 
 
  Föreningen Tiomilakavlen. Webmaster 10MILA.10MILA