• Samarbetspartners
 • Samarbetspartners
 • Samarbetspartners
 • Samarbetspartners
 • Samarbetspartners
 • Samarbetspartners
 • Samarbetspartners
 • Samarbetspartners
 • Samarbetspartners
 • Samarbetspartners
 • Samarbetspartners
 • Samarbetspartners
 • Samarbetspartners
 • Samarbetspartners
 • Samarbetspartners
 • Samarbetspartners
 • Samarbetspartners
 • Samarbetspartners
 • Samarbetspartners
 • Samarbetspartners
 • Samarbetspartners
 • Samarbetspartners
 • Samarbetspartners
 • Samarbetspartners
 • Samarbetspartners
 • Samarbetspartners
 • Samarbetspartners
 • Samarbetspartners
 • Samarbetspartners
 • Samarbetspartners
 • Samarbetspartners
 • Samarbetspartners
 • Samarbetspartners
 • Samarbetspartners
 • Samarbetspartners
 • Samarbetspartners
 • Samarbetspartners
 • Samarbetspartners
 • Samarbetspartners
 • Samarbetspartners
 • Samarbetspartners
 • Samarbetspartners
 • Samarbetspartners
 • Samarbetspartners
 • Samarbetspartners
 • Samarbetspartners
 • Samarbetspartners
 • Samarbetspartners
 • Samarbetspartners
 • Samarbetspartners
 • Samarbetspartners
 • Samarbetspartners
 • Samarbetspartners
 • Samarbetspartners
 • Samarbetspartners
 • Samarbetspartners
 • Samarbetspartners
 • Samarbetspartners
 • Samarbetspartners
 • Samarbetspartners
 • Samarbetspartners
 • Samarbetspartners
 • Samarbetspartners
 • Samarbetspartners
 • Samarbetspartners
 • Samarbetspartners
 • Samarbetspartners
 • Samarbetspartners
 • Samarbetspartners
 • Samarbetspartners
 • Samarbetspartners
 • Samarbetspartners

miljodiplom

 


 

Tävlingen genomförs med stöd av:
__________________________________________
Samarbetspartners:
__________________________________________

TIOMILA 2017 - ETT MILJDIPLOMERAT EVENT

 

Bakgrund
För genomförandet av tiomila har tiomilaföreningen tagit fram en generell miljöpolicy, se bilaga.
För tiomila 2017 har dessutom beslutats att arrangemanget ska miljödiplomeras. En miljödiplomering ger en ökad miljöprofil för arrangemanget och det är dessutom ett krav för att arrangemanget ska erhålla bidrag från Göteborgs Stad.

Att miljödiplomera ditt event innebär att du planerar för hållbarhet och genomför åtgärder för att minska negativ miljöpåverkan. Genom att marknadsföra ditt miljödiplomerade event visar du också dina samarbetspartners och besökare att du prioriterar miljöfrågor”.

Miljödiplomering
Miljödiplomering är det miljöcertifieringssystem för arrangemang (Event) som Göteborgs Stad och Partille kommun använder. Miljödiplomering hanteras av Svensk miljöbas (www.svenskmiljobas.se) och innebär att vi har ett antal kriterier att ta hänsyn till. Dessa är uppdelade på Obligatoriska krav och Praktiska åtgärder.

De obligatoriska kraven handlar bl a om att vi ska följa lagar och regler och arbeta systematiskt med miljöfrågor. Vi ska bl a utbilda våra funktionärer i miljöarbetet och även se till att våra leverantörer arbetar med systematiskt miljöarbete. Lagar och regler att förhålla oss till är t ex hänsyn till skyddade naturområden, hantering av vatten och skydd så att det inte uppstår olägenheter för människor eller miljö.

De praktiska åtgärderna är uppdelade inom ett antal ämnesområden där vi måste uppfylla minst 75% för att bli diplomerade. Nedan listas ämnesområdena med exempel på vad de innehåller:

 • Etablering – val av plats/lokal. Att vi valt en lämplig plats utifrån antalet besökare, transporter etc.

 • Upphandling och avtal. Att miljöansvar vägs in vid upphandling, sponsoravtal etc.

 • Avfall. Att vi minimerar mängden avfall och sorterar det avfall som uppkommer

 • Transporter. Att vi kartlägger transportbehovet och erbjuder kollektiva och miljöanpassade alternativ.

 • Energi, el och värme. Att vi begränsar energianvändningen och använder förnyelsebar energi

 • Livsmedel och drycker. Att vi erbjuder ekologiska alternativ

 • Boende. Att miljöanpassade alternativ erbjuds

 • Administration och kommunikation. Att pappersåtgång minimeras genom digitala alternativ

 • Socialt ansvarstagande. Att vi har försäkringar, tar socialt ansvar i samhället och för deltagare, arbetar med jämställdhet etc

 • Egna lösningar. Här kan vi ta upp andra lösningar som vi arbetar med och som är relevanta för vårt arrangemang

Genomförande
Arbetet med miljödiplomering inleds under våren 2016 då vi träffar berörda kommuner och diskuterar mer kring genomförandet. Då blir vi också registrerade för diplomering och får möjlighet att använda detta och Svensk miljöbas logo i vår marknadsföring.

Under sommaren och hösten 2016 kommer vi sedan att arbeta med riktlinjer och hantering av de olika frågorna för att uppfylla erforderliga krav. Detta arbete genomförs tillsammans med funktionsansvariga inom relevanta ämnesområden. Närmare tävlingsstart kommer vi också, som en del av diplomeringen att genomföra miljöutbildningar för funktionärer.

Ca en månad innan genomförandet skickar vi in erforderliga dokument till miljöförvaltningen för diplomering. Efter granskning blir vi sedan förhoppningsvis diplomerade.

Under arrangemanget genomför miljöförvaltningen kontroller för att tillse att våra rutiner följs-

Frågor och mer information
Mer information kring miljödiplomering av event finns på Svensk miljöbas hemsida, www.svenskmiljobas.se .

Som exempel miljödiplomerades WMOC under 2015. Andra event som miljödiplomerats i Göteborg är Göteborgsvarvet, Kulturkalaset och Volvo Ocean Race.


Har du redan nu frågor eller funderingar på hur vi kan bli mer miljöeffektiva kan du kontakta miljöansvarige Mattias Bååth i SAIK, 0702-803416 eller Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den..

 

TIOMILAS MILJÖPOLICY
Tiomila följer i tillämpliga delar Svenska Orienteringsförbundets natur- och miljöprogram. Det övergripande målet är att visa att orientering är en idrott som seriöst och målmedvetet tar sin del av ansvaret för en god naturvård och en långsiktig hållbar utveckling. Detta innebär att Arrangören:

 • följer allemansrätten, de miljölagar och förordningar som har bärighet på vår verksamhet,

 • arbetar för att öka kunskapen avseende orienteringens miljöfrågor hos tävlingsledning, funktionärer och deltagare,

 • arbetar för att hushålla med naturresurserna samt återanvända material i största möjliga utsträckning,

 • arbetar för att minimera utsläpp och föroreningar av mark, luft och vatten,

 • tar största möjliga hänsyn till växt- och naturlivet vid planeringen av Tiomila,

 • arbetar för goda relationer med markägare, jägare, myndigheter och allmänheten
  samt att:

 • hela organisationen ska präglas av en tydlig och uttalad kvalitets- och miljömedvetenhet,

 • följer Naturvårdsverkets Allmänna råd 96:4 som reglerar hänsyn och samråd vid orienteringstävlingar,

 • inhämtar yttrande från miljövårdsenhet eller motsvarande vid aktuell länsstyrelse,

 • genomför vid behov prövning av arrangemanget ur naturvårdssynpunkt, kulturmiljösynpunkt samt ornitologisk synpunkt,

 • samverkar med aktuell kommunledningen avseende miljöfrågor, till exempel vatten, avlopp, tillstånd för hantering av livsmedel osv, samt att

 • samverka med markägare och jakträttsinnehavare.

Omsatt i konkret handling innebär detta att:

 • en miljöchef avdelas i tävlingsledningen/organisationskommittén,

 • miljöcertifierade produkter nyttjas i största möjliga omfattning,

 • möjligheter till samordning av och hänvisning till av arrangören eller av annan

organiserad transport, (jfr med ”Tiomilatåget” i samband med Tiomila 2009 I

Skåne) ska eftersträvas,

 • incitament i form av exempelvis rabatterade resealternativ, billigare

parkeringsavgifter för bussar, reducerad parkeringsavgift om bilen är fylld osv,

 • allt avfall på och i anslutning till arenan, camping och parkeringsytor ska

källsorteras,

 • återanvändning av tävlingskartorna, kompletterat med en karta utvisande olika

gafflingsalternativ, i stället för utdelning av nya kartset bör övervägas.

10MILA countdown

Tidigare avsnitt

Avsnitt 1

Avsnitt 2

Avsnitt 3

Avsnitt 4

Terränggenomgångar

Terrängen i Göteborg avsnitt 1

Terränggenomgång avsnitt 2

Terränggenomgång avsnitt 3

Extramaterial

Hela intervjun med Thomas Norgren